1. Regulamin otwierania i korzystania z subkont prowadzonych przez  Fundację Bliżej 
I
1. Środki zgromadzone na subkoncie Fundacji zgodnie z Ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie stanowią jej własność i mogą być wydatkowane
wyłącznie na sfinansowanie poniesionych wydatków zgodnie z zapisami pkt III
niniejszego regulaminu.
II
Zasady otwierania subkont
1. Wnioskodawcą o otwarcie subkonta może być Podopieczny Fundacji lub jego prawni opiekunowie (w przypadku osoby niepełnoletniej lub całkowicie ubezwłasnowolnionej).
2. Dysponentami zebranych środków mogą być:
- Podopieczny Fundacji;
- prawni opiekunowie Podopiecznego Fundacji;
- inny członek rodziny Podopiecznego.
3. Otwarcie subkonta jest możliwe tylko na podstawie podpisania i zaakceptowania postanowień
niniejszego regulaminu oraz prawidłowo wypełnionego wniosku, do którego dołączone zostały
wymagane dokumenty:
a) kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
b) w przypadku braku w/w dokumentów, należy dołączyć dokument potwierdzający diagnozę, rozpoznanie choroby, wskazania do leczenia,
c) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza rodzinnego lub aktualny,
d) wypis ze szpitala, lub aktualne zaświadczenia od lekarzy specjalistów,
e) wniosek o otwarcie subkonta w Fundacji Bliżej stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
f) wypełnione i podpisane Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
g) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
4. Dokumenty należy dostarczyć bezpośrednio do biura Fundacji pod adresem Fundacja Bliżej, ul. Powsińska 56, 02-903 Warszawa lub drogą pocztową/kurierską
5. Wniosek, oświadczenie i podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć do biura Fundacji lub przesłać mailem na adres kontakt@fundacjablizej.pl w wersji oryginalnej.
6. Po pozytywnej weryfikacji złożonej dokumentacji zostanie wystawione i przesłane (na adres do
korespondencji wskazany we wniosku) zaświadczenie potwierdzające otwarcie subkonta.
7. Subkonto musi zostać oznaczone hasłem. Hasłem może zostać imię i nazwisko beneficjenta lub
inna, dowolna nazwa.
8. Dokumenty do pobrania i informacje dotyczące funkcjonowania subkont znajdują się
 na stronie https://fundacjablizej.pl/
III
Wydatki z subkonta:
1.Wydatki z subkonta będą realizowane tylko w przypadku posiadania dostępnych środków na
subkoncie.
2.Wydatki będą realizowane wyłącznie na podstawie faktur i rachunków wystawianych na
poniższe dane:
Fundacja Bliżej
Ul. Powsińska 56
02-903 Warszawa
NIP 5213803760
Wszystkie faktury, rachunki oraz inne dokumenty księgowe (zarówno krajowe, jak i zagraniczne) powinny być wystawiane na dane osoby fizycznej – tj. dane Podopiecznego lub osoby reprezentującej Podopiecznego (Rodzica/Opiekuna Prawnego). W treści faktury wystawca powinien wskazać jego numer ewidencyjny, na przykład:
Nabywca:
Jan Kowalski
Ul. Ładna 5
00-000 Korale
25200 Jan Kowalski
W przypadku faktur bądź rachunków, które Fundacja ma opłacić bezpośrednio do kontrahenta – nabywcą jest Podopieczny lub osoba reprezentująca Podopiecznego, a płatnikiem Fundacja, na przykład:
Nabywca:
Jan Kowalski
Ul. Ładna 5
00-000 Korale
25200 Jan Kowalski
Płatnik:
Fundacja Bliżej
Ul. Powsińska 56
02-903 Warszawa
NIP 5213803760
Na fakturach lub rachunkach, zarówno do refundacji jak i do zapłaty, wystawca powinien wskazać numer ewidencyjny, nazwisko oraz imię Podopiecznego.
3. Fundacja nie wykonuje przelewów w obcych walutach. W przypadku korzystania z usług po za
krajem należy dokonać płatności z własnych środków. Następnie fakturę wystawioną na Fundację,
potwierdzenie zapłaty-przelewu, informację z banku z którego został wykonany przelew o
wysokości kursu waluty na dzień i godzinę wykonania przelewu, wypełnioną dyspozycję wypłaty
środków z kwotą przeliczoną na złotówki należy dostarczyć do Fundacji. Na tej podstawie Fundacja
dokona refundacji środków z subkonta Podopiecznego Fundacji.
4. Z otrzymanych na subkonto środków można finansować następujące wydatki:
1. Zakup lekarstw.
2. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.
3. Zakup pomocy dydaktycznych – wymagane zaświadczenie np.: od logopedy.
4. Zakup sprzętu i oprogramowania do Komunikacji Alternatywnej– wymagane zaświadczenie
np.: od logopedy, terapeuty AAC.
5. Finansowanie wizyt u lekarzy specjalistów.
6. Finansowanie badań laboratoryjnych w kraju i za granicą.
7. Finansowanie zabiegów i operacji w kraju i za granicą.
8. Finansowanie rehabilitacji i terapii.
9. Finansowanie lub dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym.
10. Zakup art. do pielęgnacji (np.: art. przeciwodleżynowe, przeciwodparzeniowe etc.)
11. Zakup art. jednorazowego użytku (np.: strzykawki, pieluchy etc.)
Finansowanie wydatków innych niż wymienione powyżej, na wniosek dysponenta, następuje
na podstawie decyzji zatwierdzanych przez Zarząd Fundacji.
IV
Opłaty i prowizje
1. Fundacja pobiera prowizję w wysokości 1,5% na bieżąco od każdorazowej wpłaty.
2. Opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi księgowej subkonta.
V
Refundacja środków z subkonta
1. Refundacja środków z subkonta następuje tylko w formie przelewu w złotych polskich na wskazany
we wniosku numer konta bankowego dysponenta subkonta.
2. Refundacja następuje na podstawie prawidłowo wystawionych i opisanych dokumentach (faktura,
rachunek) oraz do wysokości zgromadzonych środków na subkoncie.
3. Możliwa jest refundacja z subkonta faktur terminowych (firma wystawia fakturę z terminem
płatności następnie Fundacja dokonuje przelewu ze środków subkonta) pod warunkiem, że
dysponent dostarczy opisaną fakturę wraz z dyspozycją wypłaty środków.
4. Dokumenty księgowe za poniesione wydatki wystawione w danym roku kalendarzowym należy
dostarczyć do Fundacji do dnia 31 stycznia roku następnego.
5. Każda faktura czy rachunek powinny być opisane i podpisane na odwrocie przez dysponenta
subkonta w następujący sposób, przykład:
„ Faktura na zakup leków dla …. (imię i nazwisko osoby dla której prowadzone jest subkonto). Proszę zapłacić z subkonta (hasło subkonta). Czytelny podpis dysponenta subkonta.”
lub:
„Faktura za turnus rehabilitacyjny …. (imię i nazwisko osoby dla której prowadzone jest subkonto) wraz z opiekunem. Proszę zapłacić z subkonta …. (hasło subkonta). Czytelny podpis dysponenta subkonta.”
6. Refundacja następuje do 7 dni kalendarzowych od chwili otrzymania prawidłowo opisanych
dokumentów księgowych, chyba że układ dni wolnych od pracy spowoduje przesunięcie terminu,
wówczas przelew zostanie wykonany w pierwszym dniu pracującym.
7. Oryginały dokumentów, na podstawie należy dostarczyć do biura Fundacji osobiście lub wysłać na adres siedziby drogą pocztową/kurierską.
VI
Zamknięcie subkonta
1. Dysponent w każdej chwili może wystąpić z wnioskiem o zamknięcie subkonta.
2. Brak operacji na subkoncie w okresie 1 roku spowoduje automatyczne zamknięcie subkonta.
3. Zamknięcie subkonta może nastąpić w drodze decyzji Zarządu Fundacji.
4. Środki pozostałe na likwidowanych subkontach, zgodnie z Ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, pozostają własnością Fundacji i przeznaczone są na realizację zadań
statutowych Fundacji. W drodze wyjątku na wniosek dysponenta Zarząd Fundacji może podjąć
decyzję o przekazaniu zgromadzonych środków wskazanemu beneficjentowi posiadającemu
subkonto w Fundacji Bliżej
5. Odsetki bankowe od zebranych środków zwiększają fundusz statutowy Fundacji.
VII
Informacje dodatkowe
1.Informacje dotyczące funkcjonowania subkont umieszczane są na stronie internetowej Fundacji
2.Wszelkie zmiany, komunikaty i informacje dotyczące aktualności korzystania i obsługi subkont będą
wysyłane każdorazowo na wskazany we wniosku adres e-mail.
3.Brak odpowiedzi w ciągu 14 dni kalendarzowych ze strony dysponentów subkont będzie
traktowany jako akceptacja przesłanych informacji.
4.Podopieczni posiadający subkonto w Fundacji Bliżej są uprawnieni do korzystania z oferty Fundacji
na zasadach określonych indywidualnie.
5.Podopieczni posiadający subkonto w Fundacji Bliżej mogą korzystać z wszystkich działań
projektowych, o ile spełniają kryteria rekrutacji do projektu.
VIII
Postanowienia końcowe
1.Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.
2.O wszelkich zmianach dysponenci subkont będą informowani drogą elektroniczną.
Zarząd Fundacji Bliżej


2. Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin otwierania i funkcjonowania
subkont w Fundacji Bliżej z siedzibą w Warszawie.
Zobowiązuję się do przekazania Fundacji informacji o ewentualnych zmianach dotyczących
podopiecznego posiadającego subkonto w Fundacji Bliżej (jak np. zmiana danych kontaktowych,
zmiany w orzeczeniu o niepełnosprawności, itp.), w terminie do 7 dni od ich zaistnienia.
...................................... ............................................................................
Miejscowość, data Podpis/-y wnioskodawcy/wnioskodawców subkonta

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Administratorem danych w rozumieniu ww. ustawy jest Fundacja Bliżej z siedzibą pod adresem:
ul. Powsińska 56, 02-903 Warszawa.
...................................... ............................................................................
Miejscowość, data Podpis/-y wnioskodawcy/wnioskodawców subkont

4. Wniosek o otwarcie subkonta w Fundacji Bliżej

Dane Beneficjenta:
• Imię i nazwisko: ........................................................................................................................
• Adres zamieszkania: ..................................................................................................................
• Rozpoznanie: .............................................................................................................................
• Orzeczenie o niepełnosprawności/orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:
TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)
Data ważności orzeczenia: ........................................................................................................
• Dane do przelewów dokonywanych z subkonta (Imię i nazwisko, nr konta bankowego)
....................................................................................................................................................
• Hasło subkonta beneficjenta: .....................................................................................................
Dane wnioskodawcy/ców (dysponenta/tów):
Wnioskodawca 1:
• Imię i nazwisko:.........................................................................................................................
• Adres do korespondencji: ..........................................................................................................
• Nr telefonu: ................................................................................................................................
• Adres email: ...............................................................................................................................
Wnioskodawca 2:
• Imię i nazwisko:.........................................................................................................................
• Adres do korespondencji: ..........................................................................................................
• Nr telefonu: ................................................................................................................................
• Adres email: ...............................................................................................................................
Informacje dodatkowe:
• Główny cel gromadzenia środków................................................................................................
(proszę wybrać i wpisać punkty zawarte w regulaminie- pkt. III, ustęp 4)
................................................................
Data i podpis wnioskodawcy/dysponent

5. Zgoda na umieszczenie danych osobowych w zakładce „Nasi Podopieczni” na stronie www Fundacji Bliżej

Wyrażam zgodę na umieszczenie następujących danych mojego dziecka/podopiecznego na stronie Fundacji Bliżej:
W przypadku zgody prosimy o uzupełnienie odpowiedniego pola. W przypadku braku zgody prosimy o postawienie znaku minus.
Imię: ………………..
Nazwisko:…………………………………………
Data urodzenia:………………
Województwo
Zdjęcie: tak/nie
prześlij plik w formacie jpg na adres kontakt@fundacjablizej.pl
Schorzenie:…………………………….
Wybrana forma wsparcia ze strony Fundacji:……………………………………………… (zaznaczona w Formularzu Zgłoszenia)

Poniżej prezentujemy treść dokumentów, które prześlemy na wskazany w formularzu zgłoszenia adres mailowy celem wypełnienia ich i odesłania pod wskazany adres fundacji.

Fundacja Bliżej, w Warszawie od 2017|  numer regon 36884413500000  numer KRS 0000704216

W kilku słowach o tym, co robimy

Wspieramy dzieci niepełnosprawne oraz zagrożone niepełnosprawnością i ich rodziny. 

Jesteśmy bliżej potrzeb naszych podopiecznych, dzięki zaangażowaniu w ich codzienne życie. 

Pomagamy Uchodźcom z Ukrainy, ich dzieciom i rodzinom

Przekazanie dalej informacji o tym,
że istniejemy będzie dla nas wielkim wsparciem. Dziękujemy!

Powiedz znajomym, że Fundacja Bliżej już działa!